نویسنده = ������������������ ����������
مقایسه نگرش‌های «سیستم نوآوری فناورانه» و «گذار به پایداری»؛ مورد مطالعاتی: چالش آب در ایران

دوره 7، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 55-77

طاهره میرعمادی؛ سهیلا شکرالله زاده؛ زهره رحیمی راد


دولت توسعه‌گرا، سیاست صنعتی، توسعه‌فناورانه (ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودروسازی ایران، چین و مکزیک)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 111-132

علی دینی ترکمانی؛ حجت الله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ طاهره میرعمادی


آینده‌پژوهی انتقادی حکمرانی آب در ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 105-124

طاهره میرعمادی