نویسنده = ���������� ��������
سیاست، مرجعیت و دکترین: بررسی دو دستگاه نظری و مفهومی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 95-107

مجید وحید؛ ابراهیم غلامپور آهنگر


ارزیابی سیاست‌های مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 63-87

مجید وحید؛ آزاده شوشتری؛ بهزاد قره‌یاضی