کلیدواژه‌ها = درمان و آموزش پزشکی
طراحی الگوی مدیریت منابع شبکه در حاکمیت شبکه‌‌ای ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 113-139

10.22059/ppolicy.2019.73710

سلیمه لطیفی جلیسه؛ سعید جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور