نویسنده = ���������������� ��������
ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 43-57

عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری


طراحی و تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-28

عباس منوریان؛ طیبه عباسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ علی آقا محسنی فشمی