نویسنده = �������� ������������ ��������
تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 225-242

رضا زارع؛ محمد صفری


طراحی سیاست

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 291-309

محمد صفری دشتکی؛ رضا زارع


تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 177-197

محمد صفری دشتکی؛ محمد علی نیک بخش؛ رضا زارع