نویسنده = یزدانی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 79-104

معصومه مصطفی زاده؛ علی نقی امیری؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی