نویسنده = �������� �������� ������
بررسی اثر نظام سیاسی و منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی اقتصادی

دوره 8، شماره 3، آذر 1401، صفحه 41-55

10.22059/jppolicy.2022.89540

رضا بخشی آنی؛ مسعود نیلی؛ سید مهدی برکچیان