نویسنده = ������ �������� �������������� ����������
اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 253-275

10.22059/jppolicy.2020.77621

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه احمدی نژاد