نویسنده = نیاکوئی، سید امیر
تعداد مقالات: 1
1. سیاستگذاری امنیتی ایران در قبال منازعات خاورمیانه پس از بهار عربی (2018-2011)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 167-194

سید امیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی