نویسنده = دهکردی، علی مبینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه‌های جدید فناوری نانو و شرکت‌های صنعتی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-86

محمدعلی بحرینی زارج؛ علی مبینی دهکردی؛ محمدرضا میگون پوری


2. معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-56

علی مبینی دهکردی؛ مجتبی امیری؛ فیروزه کرمانشاه