نویسنده = حق شناس، محمدجواد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر پیامدهای ناخواسته سیاست‌های عمومی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 111-121

محمدجواد حق شناس