نویسنده = �������� �������� ����������
طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 87-110

10.22059/jppolicy.2020.76990

فاطمه قیطاسی وند؛ فتاح شریف زاده؛ غلامرضا کاظمیان؛ داوود حسین پور


ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 61-78

10.22059/ppolicy.2017.64171

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ فتاح شریف زاده؛ داوود حسین پور؛ محمود مروج