نویسنده = ������ ������������ ������������
بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 99-117

10.22059/ppolicy.2019.72274

مهدی زینالو؛ علیرضا علی احمدی؛ سعید نریمان


واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران (1397-1393)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-98

10.22059/ppolicy.2019.71576

علیرضا علی احمدی؛ سیده زهره میرعابدینی