نویسنده = علی احمدی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 99-117

مهدی زینالو؛ علیرضا علی احمدی؛ سعید نریمان


2. واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران (1397-1393)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 75-98

علیرضا علی احمدی؛ سیده زهره میرعابدینی