نویسنده = �������������� ��������
واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 57-79

وحید محمودی؛ محمد ابویی اردکانی؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ اسماعیل شعبانی


بررسی نظری - تطبیقی نظام‌های تأمین اجتماعی: مسیریابی توسعه نظام سه لایه تأمین اجتماعی ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 9-28

مجتبی امیری؛ وحید محمودی؛ حسین راغفر؛ یحیی پروندی