نویسنده = علی‌اصغر پورعزت
شناسایی مؤلفه‌های ناظر بر رعایت عدالت بین‌نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 143-161

10.22059/ppolicy.2019.72276

علی‌اصغر پورعزت؛ حیدر احمدی؛ افسانه عباسی؛ طیبه عباسی