نویسنده = عموزاده مهدیرجی، حنیف
تعداد مقالات: 2
1. دام اجتماعی و مسأله عدم همکاری شهروندان با حکومت در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 233-252

حنیف عموزاده مهدیرجی؛ سید محمد حسینی