کلیدواژه‌ها = مجوز اجباری بهره‌برداری
بازخوانی سیاست‌ها و قواعد نظام حق اختراع در پرتو مسئله تغییر اقلیم

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 199-213

10.22059/jppolicy.2021.81995

زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی؛ حسین شاکری