کلیدواژه‌ها = سیاست‌های تدارکات
تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 225-242

10.22059/jppolicy.2021.80489

رضا زارع؛ محمد صفری