کلیدواژه‌ها = اعتبار محتوایی
استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب

دوره 5، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 241-260

10.22059/jppolicy.2020.75199

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمدحسین رحمتی؛ علی حمیدی‌زاده؛ پرستو مرادی