کلیدواژه‌ها = نظریه‌ی وابستگی به مسیر
واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران (1397-1393)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-98

10.22059/ppolicy.2019.71576

علیرضا علی احمدی؛ سیده زهره میرعابدینی