کلیدواژه‌ها = نظریه‌پردازی داده‌بنیاد
تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 79-97

10.22059/ppolicy.2019.72273

فاطمه همتیان؛ طیبه امیرخانی