نویسنده = �������������� ������������
شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 9-25

10.22059/jppolicy.2023.91399

معصومه میرصفا؛ سارا حبیبی؛ میثم بصیرت؛ حسین اصلی پور