نویسنده = ����������������� ��������
تحلیل سیستمی سیاستگذاری مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد روایت-پژوهی راهبردی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 51-65

10.22059/jppolicy.2022.88003

صادق حسنی مقدم؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ حسین قلی‌پور