نویسنده = ������������ �����������������
نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 9-22

10.22059/jppolicy.2022.87945

مظفر ناصری طاهری؛ سید عباس ابراهیمی؛ حسین دامغانیان؛ عظیم‌اله زارعی