نویسنده = �������������� ����������������
طراحی بسته سیاستی حمایت از تنوع عصبی در محیط کار؛ مطالعه‌ای درباره افراد اوتیسم در ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1401، صفحه 69-78

10.22059/jppolicy.2022.89542

فاطمه حاج کریمی؛ رضا طهماسبی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابوالفضل گائینی