نویسنده = ���������������� ������
چالش‌های سیاستگذاری منابع آب ایران و عراق

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 231-255

صدیقه نصری فخرداود؛ مراد کاویانی‌راد؛ حسن صدرانیا؛ حسین حمید