نویسنده = �������������� ������ ��������
طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکرد شبکه‌ای در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 117-132

10.22059/jppolicy.2022.85915

مهدی قدمی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ سید مهدی الوانی؛ حمیدرضا یزدانی