نویسنده = �������������� ���������� ����������
مقایسه نگرش‌های «سیستم نوآوری فناورانه» و «گذار به پایداری»؛ مورد مطالعاتی: چالش آب در ایران

دوره 7، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 55-77

طاهره میرعمادی؛ سهیلا شکرالله زاده؛ زهره رحیمی راد