نویسنده = �������������� ������������ ��������������
سیاست، مرجعیت و دکترین: بررسی دو دستگاه نظری و مفهومی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 95-107

مجید وحید؛ ابراهیم غلامپور آهنگر