نویسنده = ������������������� ����������
ارزیابی سیاست‌های مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 63-87

10.22059/jppolicy.2021.80481

مجید وحید؛ آزاده شوشتری؛ بهزاد قره‌یاضی