نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-58

سید محمدحسین شجاعی؛ جلیل غریبی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی