نویسنده = ������������ ������ ����������������
ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-58

10.22059/jppolicy.2021.81987

سید محمدحسین شجاعی؛ جلیل غریبی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی