نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی نقش تغییرات جمعیت‌شناختی و نگرش به محیط‌زیست بر دستورکار سیاستگذاری‌ در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 43-61

10.22059/jppolicy.2021.80480

حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی؛ عزت‌الله عباسیان؛ علی باریکانی