نویسنده = ���������������� ������
شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط‏مشی‌‏ها ی عمومی در وزارت نیرو

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 79-96

10.22059/jppolicy.2021.81989

احد احدزاده؛ سعید صیاد شیرکش؛ مینا جمشیدی اوانکی