نویسنده = ���������� ������������
شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران

دوره 7، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 127-144

علیرضا متقی؛ مجتبی امیری؛ عباس نرگسیان