نویسنده = ���������� ������������
طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 209-225

10.22059/jppolicy.2021.79498

احمدرضا داورزنی؛ پروانه گلرد؛ محمود مدیری؛ حمید توحیدی