نویسنده = ���������������� ����
تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-93

10.22059/jppolicy.2020.77614

طه شوکتیان؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی