نویسنده = ������������ ������ ��������
دام اجتماعی و مسأله عدم همکاری شهروندان با حکومت در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 233-252

10.22059/jppolicy.2020.77611

حنیف عموزاده مهدیرجی؛ سید محمد حسینی