نویسنده = نرگس سادات رضوی مهر
ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 43-57

10.22059/ppolicy.2019.72420

عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری