نویسنده = ������������ ������������
بررسی کلان پیشران‏های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 59-78

امید مهراب قوچانی؛ دانیال دبیری؛ منصور غنیان