نویسنده = �������������� ����������
مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فنّاوری

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 63-92

لیلا خزدوزی نژادجمالی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ بهزاد سلطانی