نویسنده = ������������ ���������������� ��������
انگیزه کنشگران در سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی نو به نفع شخصی در نظریه انتخاب عمومی

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 131-144

10.22059/jppolicy.2021.79495

حسین رمضانی خردمردی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان امیری