نویسنده = رمضانی خردمردی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. انگیزه کنشگران در سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی نو به نفع شخصی در نظریه انتخاب عمومی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 131-144

حسین رمضانی خردمردی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان امیری