نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 91-112

محسن مطیعی؛ محمدعلی مرادی؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد رضا میگون پوری