نویسنده = میرعابدینی، سیده زهره
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران (1397-1393)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 75-98

علیرضا علی احمدی؛ سیده زهره میرعابدینی