نویسنده = ������ ���������� ��������
ارائه چارچوب مفهومی تدوین خط مشی توسعه پایدار برق هسته‌ای در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 117-138

سمیه داودی؛ محمد خوش چهره؛ حسن دانایی فرد؛ مجتبی امیری


طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 133-150

ماجد بهامین؛ غلامرضا جندقی؛ اعظم میرزمانی؛ عادل آذر؛ محمد خوش چهره