نویسنده = �������������������� ������������������
طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 9-27

10.22059/ppolicy.2019.69715

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان