نویسنده = ������ ������������ ����������
اجرای سیاست‌ها در سواحل مکران ایران؛ بررسی نمودهای یک بحران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 25-39

حمیدرضا ملک‌محمدی؛ مجتبی نیک فرجام