نویسنده = مرزبان، احسان
تعداد مقالات: 1
1. حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-26

احسان مرزبان؛ مهدی محمدی؛ علی اصغر پورعزت